Staszowski Ośrodek Kultury

ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów

tel. (15) 864 41 12

sok@sok.info.pl

Statut Staszowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Staszowski Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 1987 roku nr XXI/94/87.

§ 2

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 ze zmianami) oraz Art. 29 Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12 poz.136)
 2. niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Staszów.
 2. Terenem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Staszów.
 3. Ośrodek może również działać na terenie Województwa Świętokrzyskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.
 4. Rada Miejska jest organizatorem Ośrodka.

§ 4

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Rozdział II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 5

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 6

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, i in.
 3. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.
 4. Działalność instruktażowo-metodyczna.
 5. Prowadzenie biblioteki instruktażowo-metodycznej.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
 7. Prowadzenie kursów języków obcych.
 8. Koordynacja działalności na terenie Miasta i Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
 9. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
 10. Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej.
 11. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi.
 12. Gromadzenie, opracowanie i upowszechnianie zbiorów kultury materialnej, dzieł sztuki oraz dokumentów dotyczących historii i teraźniejszości Staszowa i okolic w celu tworzenia stałej ekspozycji regionalnej.

§ 7

 1. W zakres działalności Ośrodka Kultury wchodzą również jego oddziały.
 2. Ośrodek i jego oddziały przy wykonywaniu zadań współpracują z kołami przyjaciół Ośrodka, towarzystwami i fundacjami.

Rozdział III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

§ 8

 1. Dyrektor Ośrodka powoływany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy.
 2. Obowiązki pracodawcy wobec Dyrektora wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
 3. Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Dyrektor jest zwierzchnikiem w stosunku do pracowników Ośrodka.
 5. Dyrektor Ośrodka może za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy powoływać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.
 6. Dyrektor Ośrodka może na okres organizacji festiwali powołać dyrekcję festiwali.
 7. Zastępcę Dyrektora i pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Ośrodka.
 8. Za zgodą Rady Miejskiej Ośrodek może powoływać swoje oddziały.
 9. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy oraz organizacji związkowych.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach, o których mowa w § 2.
 2. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
 3. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:
  • prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów fotograficznych, kursów tańca, prowadzenia pracowni specjalistycznych, itp.
  • sprzedaży własnych wydawnictw, dzieł sztuki,
  • organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,
  • wypożyczanie sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów, itp.
  • wynajmu sal koncertowych i konferencyjnych,
  • obsługi słupów ogłoszeniowych,
  • dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną,
  • koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,
  • sprzedaży biletów na imprezy własne,
  • promocja firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,
  • usługi reklamowe,
  • z innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 10

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

§ 12

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby tj.:
Staszowski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 6 28-200 Staszów
oraz pieczęci okrągłej z godłem RP w brzmieniu Staszowski Ośrodek Kultury.

§ 13

Niniejszy Statut podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

25-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.